การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม 2478 พร้อมกับวัดอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ อ้างอิง ประกาศกรมศิลปากร กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ

You are here: Home การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน