การอนุรักษ์โบราณสถานองค์พระบรมธาตุเจดีย์

ภาพการซ่อมแซมองค์พระเจดีย์ มองในมุมกว้างจากกรณีสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ตรวจพบความเสี่ยงทรุดพังขององค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องจากภายในมีความชื้นสะสม จากการหารือกับวัดจัดตั้งคณะกรรมการร่วมผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะจะต้องสรุปความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างภายในองค์พระบรมธาตุก่อน รวมทั้งงบประมาณที่จะดำเนินการ เพราะโครงสร้างนั้นเป็นส่วนที่จะต้องใช้งบประมาณสูงมากกว่าส่วนอื่นๆ เพราะมีความเสี่ยงเรื่องของความลาดเอียงของพื้นดิน หากฝนตกหนักจะยิ่งเสี่ยงมาก จึงต้องศึกษารายละเอียดองค์พระบรมธาตุอย่างชัดเจน เบื้องต้นกรมศิลปากรจะดำเนินการเพื่อเสนอเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา แต่จำนวนงบประมาณยังไม่สามารถระบุได้ เพราะต้องสรุปความชัดเจนทั้งหมดก่อน อย่างไรก็ตามหากมีการบูรณะก็คงจะต้องใช้เวลามากถึง 6 เดือน จึงจะเสร็จสมบูรณ์ งบคาดว่าประมาณ 150 ล้านบาท

ฤกษ์บูรณะวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์พ่อหลวง ทุ่มงบ 150 ล้านบาท บูรณะครั้งใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ขณะทำการบูรณะศรัทธาสาธุชน สามารถขึ้นไปสักการะได้ตามปกติทุกวัน

Read more...

พระธาตุดอยสุเทพ

ด้านการก่อสร้างและการบูรณะ ตามประวัติสร้าง พ.ศ. 1926 สมัยพระเจ้ากือนา นักวิชาการได้ศึกษาและสันนิษฐานว่า สร้างในระยะที่ 4 ช่วง พ.ศ. 2050 ถึง พ.ศ. 2100 หรือสมัยพระเจ้ากือนา เพราะเป็นยุคที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาก และนิยมสร้างพระเจดีย์ ทรงสีเหลี่ยมผสมทรงกลม เมื่อกาลเวลาล่วงเลยมาได้มีการบูรณะอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าเกศเกล้าประมาณ พ.ศ. 2068 ตีแผ่ทองจังโกหุ้มทั้งองค์เมื่อสมัยพระเจ้าซาวคำ พ.ศ. 2081 ครั้งสุดท้ายเมื่อสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยและปัจจุบันกำลังปรับปรุง 

ด้านความเชื่อ พระเจดีย์องค์นี้ คนในล้านนามีความเชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสุมนเถระนำมาจากศรีสัชนาลัย ซึ่งได้รับมาจากลังกา ถ้าใครได้ขึ้นไปสักการบูชาจะเป็นสิริมงคลเป็นอันมากต่อชีวิต รอบองค์พระบรมธาตุ ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

  1. ฉัตร 4 มุม ทำด้วยทองเหลือง สร้างโดยพระเจ้ากาวิละ กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2348 มีความหมายว่า ฉัตรเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็น ซึ่งแสดงให้ถึงความสงบร่มเย็นที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาที่แผ่ไปในทั้ง 4 ทิศ 
  2. สัตติบัญชร หรือ รั้วหอก ที่อยู่รอบพระธาตุ ซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของโทณพราหมณ์ เมื่อภายหลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แย่งพระบรมสารีริกธาตุของเมืองต่างๆ เพื่อนำไปไว้บูชาประจำเมือง เหตุการณ์ในครั้งนั้น โทณพราหมณ์จึงทำหน้าที่แบ่ง โดยให้ทหารถือหอกรอบล้อมพระบรมสารีริกธาตุไว้ เพื่อป้องกันการแย่งชิง จึงเป็นที่มาของรั้วหอกรอบพระบรมธาตุ 
  3. หอยอ ลักษณะเหมือนวิหารขนาดเล็ก ประจำอยู่ 4  ด้าน ของพระบรมธาตุ ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ หมายถึงการบูชาหรือสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า (ยอคุณ) 

    Read more...

ประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 2 หน้า 39 (2526) กล่าวไว้ว่า วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “วัดดอยสุเทพ” เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพว่า มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,051 ฟุต ตั้งอยู่เลขที่ 124 บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 มีที่ดิน เนื้อที่ 36 ไร่ อนึ่งวัดแห่งนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ชื่อของดอยสุเทพนี้ เดิมทีเรียกกันหลายชื่อ นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีชื่อ อุจฉุบรรพต ดอยอ้อยช้าง และดอยกาละ สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพ” จากการศึกษาพบข้อสันนิษฐานว่าเดิมมีพระฤๅษีตนหนึ่งชื่อวาสุเทพหรือสุเทวฤๅษี เชื่อกันว่ามีตัวตนจริง เพราะเป็นผู้สร้างนครหริภุญชัย เมื่อ พ.ศ. 1204 (ชินกาลมาลีปกรณ์) มาบำเพ็ญตบะอยู่บนเขาลูกนี้ คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อภูเขาตามชื่อฤๅษีตนนั้น 

วัดพระธาตุดอยสุเทพมีประวัติสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1926 ในสมัยของพระเจ้ากือนามหาราช และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2010 โดยมีตำนานที่เล่าเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพไว้ว่า ในสมัยพระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ครองราชย์

Read more...

You are here: Home เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร